KAJ SE JE ALI SE BO DOGAJALO V OLIMJU

SVETE MAŠE:

V župnijski cerkvi Marijinega Vnebovzetja v Olimju,

so sv. maše vsak delavnik ob 19. uri.

Ob nedeljah je sv. maša v Olimju ob 9.uri

in na podružnici sv. Filipa in Jakoba na Selah ob 10.30.uri.

ALEKŠEVA NEDELJA

V nedeljo, 19. julija bomo v naši župniji obhajali Alekševo nedeljo. Ob 9. uri bo v Selah procesija z Najsvetejšim in nato sv. maša. V Olimju bo sv. maša ob 10.30 uri.

Lepo prosimo za pomoč pri čiščenju cerkve in okolice ter postavljanju kapelic v soboto ob 14. uri.

Gospodarje prosimo za vino in gospodinje za pecivo, da se lahko tudi po sv. maši poveselimo pred cerkvijo.

PRAZNIK SVETEGA DUHA - SVETA BIRMA 

V soboto, 4.julija je bila v župnijski cerkvi sv. Lovrenca v Podčetrtku  sv. birma za župniji Podčetrtek in Olimje. Birma, pri kateri prejmemo darove sv. Duha, je za mlade kristjane dan, ko odrastejo v veri in sprejmejo nase dolžnost živeti po Božjih zapovedih. Spomnimo se jih radi  v molitvi.

DSC 0038

PRVO SVETO OBHAJILO

V NEDELJO, 21. JUNIJA, SMO IMELI V ŽUPNIJI DAN PRVEGA SV. OBHAJILA.

DSC 0068Naši prvoobhajanci

DSC 0074 

PO

 

DSC 0018

SV.  MAŠE ZA MLADE DRUŽINE

V naši župniji imamo sv. maše za  družine s predšolskimi otroci in otroci prvih razredov osnovne šole.  Zakonca Kodrič poskušata na njim razumljiv način približati sv. mašo in z njo povezano  evangeljsko sporočilo. Tako otrokom sv. maša ni dolgočasno dogajanje.  Pozimi in v zgodnji pomladi so te sv. maše v kapeli Romarskega doma, spomladi in poleti pa v cerkvi sv. Andreja nad Olimjem in to  vsako drugo nedeljo v mesecu ob 10.30 uri.

Naslednja sv. maša za družine z majhnimi otroki, bo pravočasno objavljena.

DSC 0076

 VESELITE SE VEDNO V GOSPODU; ZNOVA VAM PRAVIM: VESELITE SE ...

 DSC 0010

DUŠA POLNA MILOSTI JE KOT VEČNO CVETOČA POMLAD

Navodila slovenskih škofov v času epidemije korona virusa

I. Sveta maša

1. Duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji:
a) Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
b) Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva).
c) Z namenom zagotavljanja ustrezne razdalje 1,5 metra, mora biti med sveto mašo vsaka druga vrsta klopi prazna.
d) Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo. Duhovnikom priporočamo, da pokrižanje z blagoslovljeno vodo nadomestijo z obredom nedeljskega blagoslova vode in kropljenjem vernikov od oltarja (prim. Rimski misal, str. 923).
e) Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra. Vsi morajo uporabljati zaščitno masko.
f) Duhovniki imajo med sveto mašo ciborije s hostijami za vernike pokrite s palo.
g) Rokovanje ob pozdravu miru se opusti. Priporoča se, da se pozdrav miru izrazi s poklonom ali pogledom.
h) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.
i) Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo.
j) Duhovnik, ki je prehlajen, ima vročino oz. kaže druge simptome bolezni ne sme javno maševati.

2. Pobiranje darov vernikov je med darovanjem.

3. Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti.

4. Župnikom in duhovnikom priporočamo, da tam kjer je to mogoče, organizirajo svete maše na prostem. Sveta maša na prostem je dovoljena pod prej navedenimi pogoji z upoštevanjem medosebne razdalje 1,5 metra ter razkuževanjem rok. Če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra, morajo vsi prisotni nositi maske. Svete maše na prostem se lahko udeleži do največ 500 vernikov (vključno z ministranti, pevci, organisti, glavnim mašnikom in somašniki).
II. Novomašna in ostala jubilejna slavja

5. Pogostitve in druženja ob novih, zlatih in ostalih jubilejnih mašah so mogoča pod pogojem, da je število udeležencev manj kot 500 in se med njimi lahko zagotovi 1,5 m v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh. Organizator mora za tovrstno prireditev pridobiti pozitivno mnenje NIJZ in jo prijaviti na upravno enoto na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja (tj. zahteva zakona o nalezljivih boleznih in odloka o splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji).
III. Zakrament svete spovedi

6. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC folija) ter se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Priporoča se, da se zakrament svete spovedi obhaja na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi v cerkvi, kapeli ali veroučnem prostoru oz. izven spovednice spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra ter nosita zaščitno masko.

7. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.
IV. Obhajanje zakramentov krsta, prvega obhajila, birme, poroke in bolniškega maziljenja

8. Za obhajanje zakramenta svetega krsta veljajo enaki pogoji kot za sveto mašo. Pred in po krstu si mora krščevalec razkužiti roke. V primeru zaporednih krstov je treba prostore prezračiti.

9. Po presoji duhovnika in po posvetu s starši ustrezno pripravljenih otrok je mogoče podeliti zakrament prvega svetega obhajila. Za otroke, ki še niso pripravljeni, se obhajanje zakramenta prvega svetega obhajila preloži na jesenski
10. as oz. ko to določi župnik. Število prvoobhajancev je odvisno od velikosti cerkve in števila predvidenih vernikov, ki se bodo udeležili prvega svetega obhajila.

11. Obhajanje zakramenta birme je dovoljeno z upoštevanjem navodil, kakor veljajo za sveto mašo. Kjer je potrebno, bodo nove termine birm posamezne škofije uskladile z župniki. Birme so lahko po možnosti tudi na prostem. Duhovnik za birmovalca pripravi manjšo posodo z razkužilom oz. alkoholne robčke. Namesto pozdrava miru je priklon.

12. Za obhajanje zakramenta svetega zakona veljajo enaki pogoji kot za sveto mašo. Mladoporočencema ni potrebno nositi zaščitne maske.

13. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zašitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Pri obisku duhovnika bolnika na domu velja, da ima duhovnik masko in si razkuži roke pred in po obisku. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni.
V. Pogrebi

16. Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov.
VI. Kateheza, pastoralna in župnijska srečanja, oratoriji in župnijske slovesnosti

17. Verouk se začne z izvajanjem vzporedno z osnovno šolo. Pri verouku veljajo enaka zdravstvena navodila kot veljajo v šolah.

18. Kjer bodo potekali poletni oratoriji in počitniško druženje oz. delavnice, naj potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov.

20. Župnijske slovesnosti potekajo ob upoštevanju določil kot veljajo za sv. mašo.
VII. Katoliške izobraževalne in vzgojne ustanove

21. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ustanove morajo slediti navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje RS ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.
VII. Katoliške karitativne ustanove

22. Katoliške karitativne ustanove nadaljujejo svoje delo in poslanstvo pomoči v enakem obsegu ob upoštevanju državnih navodil ter že sprejetih varnostnih ukrepih.
IX. Bogoslužni in drugi cerkveni prostori

24. V cerkvah in kapelah je možna osebna ali skupna molitev zdravih vernikov pod pogoji, ki veljajo za udeležbo pri sveti maši.

25. Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno čistiti (kljuke vrat, klopi, tla). Vernikom mora biti v cerkvi pri vhodu na voljo razkužilno sredstvo za roke.

26. V cerkvah je lahko postavljena zaprta posodo z blagoslovljeno vodo za osebno rabo vernikov pod pogojem, da se posoda z zunanje strani redno razkužuje.

27. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so lahko odprti za obiskovalce pod naslednjimi pogoji: v pisarni je samo en obiskovalec, ki mora ohranjati razdaljo 1,5 metra, nositi masko ter si mora ob vstopu razkužiti roke. Duhovnik ali uslužbenec, ki dela v pisarni, odprti za javnost, mora prostore pogosto zračiti. O odprtju in urniku posameznega urada odloča vsak ordinarij oz. odgovorna oseba posebej.
X. Splošna priporočila

28. Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v nadaljujejo z molitvijo za zdravje in blagoslov našega naroda ter konec epidemije.

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oz. bogoslužnega življenja župnij.

Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila objavijo na župnijskih spletnih straneh in  na oglasnih deskah.

Nova navodila veljajo od srede, 1. julija 2020, do preklica.

DSC 0008

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save